Algemeen 

1. Praktijk Leef Preventief (Kamer van Koophandel 61526509), hierna te noemen LP, verleent jou hierbij toegang tot deze website, verder: de ‘Website’. Door deze website te bezoeken, een product en/of dienst bij ons af te nemen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

2. De op de Website en in de mailing getoonde informatie wordt door LP met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website en/of in de mailing wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

3. LP verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Alle informatie die deze website en bijbehorende producten verschaft zijn enkel voor entertainment doeleinden. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie ligt bij jou als bezoeker/klant. Raadpleeg bij informatie en advies rondom voeding, gezondheid en medisch gerelateerde onderwerpen altijd eerst een (huis)arts.

4. LP garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. LP wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. LP is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig oLPicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de mailing die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Informatie van derden, producten en diensten

5. Bepaalde (hyper)links op de Website en/of in de mailing leiden naar websites buiten het domein van LP, welke geen eigendom zijn van LP, maar alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen zijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat je de Website van LP. Hoewel LP uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan LP niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Wanneer LP links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door LP worden aanbevolen. LP aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door LP niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. LP is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging door LP van die bestanden in.

Informatie gebruiken

6. LP behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, andere objecten en de inhoud van producten en diensten). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LP of de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je gaat ermee akkoord dat je de gehele inhoud van de Website alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of immateriële schade te berokkenen.

7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je naar of vanuit de Website verzendt.

Wijzigingen

8. LP behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

9. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen, voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Melding kwetsbaarheid

10. Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij jou deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Email

11. LP wijst je erop dat de inhoud van e-mailberichten en alle daarbij meegestuurde bijlagen vertrouwelijk kunnen zijn en uitsluitend bestemd zijn voor geadresseerde(n). Indien je een e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, word je vriendelijk verzocht de afzender te informeren door dit e-mailbericht te retourneren en het e-mailbericht niet te gebruiken en te verwijderen.

12. LP acht het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail. Mede gelet op de mogelijke vertrouwelijkheid van de inhoud van een e-mailbericht, verwacht LP van je dat je een ontvangen e-mailbericht niet zomaar zonder voorafgaande toestemming van de verzender verder verspreidt, op enige wijze openbaar maakt of kopieert.

13. LP benadrukt dat aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail, risico’s kleven. LP gaat er vanuit dat je als gebruiker van digitale communicatiemiddelen, deze risico’s, waaronder niet gegarandeerde bezorging van e-mailberichten en eventuele bijlagen, onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen, vertraging of virussen, aanvaardt.

14. Bij de aankoop van een product ga je ermee akkoord dat je na aankoop je naam en e-mailadres invult om het product te kunnen downloaden en/of te kunnen bekijken en de mailing te ontvangen. Een mailing op de klantenlijsten wordt enkele keren per week verstuurd welke informatie bevat die gerelateerd is aan het product. Bij een lancering of aanbieding van een nieuw product kan het aantal wekelijks mails tijdelijk meer zijn.

Heb je na het lezen van de disclaimer vragen hierover? Neem dan contact met mij op via het contactformulier.

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden, heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek of ben je nieuwsgierig naar mogelijke samenwerkingen?

Laat een berichtje achter via het contactformulier of bel!

06 506 206 17
Middenburcht 98, 3452 MT Utrecht

    Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens te verzamelen

    Dit formulier vraagt u om uw naam en email adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.